Doctoral Research Fellow Profile

Idowu Olawoye, Doctoral Research Fellow

olawoyei0303@run.edu.ng

Alhaji Olono, Doctoral Research Fellow

olono9902@run.edu.ng

George Uwem Etop, Doctoral Research Fellow

george27@run.edu.ng

Jolly Adole, Doctoral Research Fellow

adole9881@run.edu.ng   

Chukwuemeka E Nwankwo, Doctoral Research Fellow

nwankwoce@run.edu.ng